What is better M4A1-S or M4A4? I love the M4A1-S just because of the 1.6 nostalgia